Karlsrud som praksisskole

Studenter i praksis

Flere av våre lærere, på både barne- og ungdomstrinn er praksislærere. Vi går ydmyke til oppgaven med å være med på å utdanne morgendagens lærere. Studentene vi har i praksis får ta del i skolens daglige drift, og forholder seg til yrkesetiske regler som utdannede lærere gjør. Praksis er en stor og viktig del av utdanningen. Praksis er organisert som egne emner i alle studieårene, med egne utbytteformuleringer for hvert studieår. I tillegg er det definert ulike hovedtema i praksisopplæringen for hvert studieår. Det skal være en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i emnet pedagogikk og elevkunnskap og praksisopplæringen. Praksis skal også være relevant for og integrert i alle fagene i utdanningen. 

Praksis er veiledet, vurdert og variert i alle studieårene. Veiledning og vurdering av studenter i praksisopplæringen er et felles ansvarsområde for faglærerne i lærerutdanningene, praksislærer og rektor.