Driftsstyret

Organisasjonsmessig er driftstyret plassert mellom Utdanningsetaten og rektor. Driftsstyret er ansvarlig for helhetsstyringen av skolen. Representantene blir oppnevnt av Byrådet etter innstilling fra de enkelte grupper medlemmene hentes fra. 

Driftsstyrets sammensetning

Driftsstyret ved skolen består av to foreldre, to lærerrepresentanter, tre politikere og to elever fra ungdomstrinnet. Disse sitter i to år av gangen.

Driftsstyret har ca. 6 møter i året. Her blir skolens budsjett, årsplaner, strategiske mål og overordnede retningslinjer vedtatt. Driftstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. 

Hovedoppgaver

Hovedoppgavene er å ha ansvaret for å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor gitte rammer å vedta strategisk plan plan for skolen og oppfølging av resultatmålå føre tilsyn med at skolen drives i tråd med regelverk og retningslinjerå behandle høringer å påse at skolen driver skolebasert vurdering å ha det overordnede ansvaret for planer og budsjett for AKS å være særskilt myndighet i enkeltsaker. 

Representanter i driftsstyret 2018/2019

Politiske representanter

Helge Torgersen, nestleder

helge@torgersen.de

Theo Koritzinsky

Vikki Johansen

 

Foreldre

Anne-Mette Bakke, leder

ametbak@gmail.com

Lisbeth Kvam Holstad, vara

 

Ansatte

Camilla Haukeland

Marianne Wilhelmsen

 

Elever

 

 

Sekretær

Rektor Morten Relbo