Hovedseksjon

Vitnemål og føring av fravær

Nye regler om fraværsføring fra 24. august 2020

Fra og med 24.08.2020 og ut skoleåret 2020-2021 vil elever som har fravær av helsegrunner fremdeles slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. 

Elever som er syke, er i karantene eller isolasjon eller har milde luftveisinfeksjoner, skal av smittevernhensyn ikke møte på skolen. Dersom elevene som ikke møter på skolen ikke kan delta i opplæringen hjemmefra som følge av sykdom, kreves det ikke dokumentasjon fra lege. Dokumentasjonskravet gjelder heller ikke når eleven er borte fra opplæringen på grunn av annen sykdom, som for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos psykolog, kiropraktor, eller lignende. 

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær fra opplæringen av helsegrunner i ovennevnte periode
• ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
• unntas fraværsgrensen.

Se forskriftene på udir.no

Føring av fravær (før 24.08.2020)

Forskrift til opplæringsloven ble endret med virkning fra 1. august 2010. Vitnemålene fra grunnskolen skal fra skoleåret 2009/2010 inneholde opplysninger om elevenes fravær fra og med 8. årstrinn. Alt fravær skal føres på vitnemålet fordelt på enkeltdager og enkelttimer. 

Elever kan kreve at fravær på inntil 10 skoledager per opplæringsår strykes fra vitnemålet. Dette gjelder kun for dokumentert fravær som skyldes helsegrunner og fravær i forbindelse med permisjoner innvilget av skolen etter opplæringslova § 2-11. 

Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Fraværet må dokumenteres med legeerklæring hvis det skal kunne strykes. Elever med funksjonshemming eller kroniske sykdommer kan kreve at fravær blir strøket fra første fraværsdag. 

Rektor har delegert ansvaret for innvilgelse av permisjoner på inntil 1 dag for legebesøk, tannlegebesøk, sorgpregede hendelser og liknende til den enkelte kontaktlærer. Alle andre søknader om permisjon må nå søkes til skolen, og innvilges / avslås av rektor. Innvilgelse av permisjoner for mindre enn 1 dag, registreres som dokumentert fravær, men kan ikke søkes fratrukket på vitnemålet. 

Last ned skjema for søknad om sletting av fravær på vitnemålet. pdf