Hovedseksjon

Strategisk plan

Oppsummering Strategisk plan 2024 

Karlsrud skole ønsker at alle våre elever skal ha gode grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. I 2024 velger vi som skole å ha en spesiell satsing på å øke elevenes lesekompetanse. Vi har også som ambisjon at undervisningstimene skal bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling gjennom inkluderende opplæring og elevmedvirkning.

Skolen har også mål om at våre elever skal oppleve et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing, vold og rasisme. Visjonen vår er "Jeg forstår og blir forstått". For å kunne lære på best mulig måte i alle skolefagene og for å kunne bli forstått, må eleven oppleve seg inkludert i læringsfellesskapet og oppleve et trygt læringsmiljø. I tillegg må eleven kunne lese og skrive på ulike måter og bruke egnede lese- og lærestrategier. Elevene må oppleve at læringen har en verdi og at det er høy grad av elevaktivitet i undervisningstimene.

Vi skal i 2024 jobbe videre med å styrke begynneropplæringen for å sikre god lese- og skriveopplæring, jobbe for at opplæringen skal bli mer inkluderende og at kvaliteten på opplæringen er lik for alle elevene. Skolen skal fortsette arbeidet med å skape et godt klassemiljø gjennom gode rutiner og skolering av ansatte, der vi jobber med skolemiljøet parallelt og i sammenheng med det faglige innholdet i timene.

Vi skal bruke profesjonsfellesskapet til å fortsette med implementering av LK20, og vi skal samarbeide faglig innenfor avdeling og på tvers av avdelinger. I dette arbeidet er elevstemmen viktig. Skolen vil derfor jobbe for å involvere elevene og elevrådet i skolens arbeid med de strategiske målene slik at de opplever en større grad av medvirkning.

Gjennom strategisk plan for 2024 vil Karlsrud skole sikre at skolen vil nå byrådets langsiktige resultatmål. Skolen vil blant annet bruke parameterne nasjonale prøver og elevundersøkelsen for å kontrollere at skolens tiltak har ønsket effekt.