Hovedseksjon

Valgfag

På Karlsrud skole organiseres valgfagene på tvers av trinn. Det betyr at flere/alle valgfaggruppene kan være aldersblandet. Denne organiseringen gjør at skolen kan tilby et bredere utvalg av valgfag. Hvilke valgfag skolen tilbyr kan endres fra år til år.

Elever på ungdomsskolen skal ha valgfag alle tre år på ungdomsskolen. Elevene har anledning til å bytte valgfag etter 8. trinn og 9. trinn hvis ønsket gruppe har plass. Elevene må også velge nytt valgfag hvis skolen ikke lengre tilbyr det valgte faget.
Eleven har ikke mulighet til å bytte valgfag i løpet av skoleåret.

På slutten av ungdomsskolen skal karakterer i valgfag inngå på lik linje med andre fag ved inntak til videregående skole. Valgfag settes som standpunktkarakter hvert år, men det er kun én karakter i valgfag ved inntak til videregående. Det betyr at hvis eleven fortsetter med samme valgfag, vil det kun bli den siste karakteren som kommer på vitnemålet som standpunktkarakter. Hvis eleven bytter valgfag vil det være gjennomsnittet av de ulike karakterene som vil gjelde for innsøking til videregående.

Klage på standpunktkarakter

Karakteren i valgfag vil bli publisert for elevene i IST. Fordi karakteren blir satt som standpunkt er det mulig å klage på karakteren. Hvis eleven fortsetter med samme valgfag neste år vil karakteren dette skoleåret gjøres om til halvårsvurdering. Det er 10 dagers klagefrist inkludert varslingsdagen. Skolen oppfordrer til å snakke med faglærer før klage sendes inn.

Når rektor mottar klagen, vil klagen sendes til Statsforvalteren. Statsforvalteren tar kun stilling til om gjeldende bestemmelser for karaktersetting er fulgt, de overprøver ikke lærerens faglige skjønn. Svar på eventuelle klager vil ikke foreligge før utpå høsten.

Merinformasjon om hvilke valgfag som tilbys, valg og frister blir sent ut separat i tilknytning til nytt skoleår.