Hovedseksjon

Vår profil

Karlsrud skole

På Karlsrud skal arbeidet vårt preges av høye ambisjoner for å nå potensialet i hver eneste elev.

Vi vet at positive relasjoner gir god kultur for læring: For oss er det viktig at det er tette og trygge bånd mellom de ulike aldersgruppene/trinnene, derfor legger vi opp til aldersblandede prosjekter flere ganger i løpet av skoleåret.

I 5.-uker på ungdomstrinnet, prosjektuker på mellomtrinnet og fagdager på småskoletrinnet, får både lærere og elever jobbe sammen på tvers av trinn. I disse tverrfaglige prosjektene får elevene fordype seg og får tid til å anvende ny kunnskap, samtidig som de blir godt kjent med hverandre. 

Skolen har satt i gang en systematisk tilnærming til utvikling av elevenes leseferdigheter, og lærerne kurses i skolens praksis på området. Vi skal at våre elever skal lære mest mulig og da må alle lærere dra i samme retning. Målet vårt er at alle elever på Karlsrud vet hvordan de skal lese ulike tekster og at alle kan bruke gode strategier for å lese for å lære.

Hva kjennetegner Karlsrud skole?

 - med variert metodebruk basert på kunnskap om hvordan læring skjer, opplever elevene forståelse i det faglige arbeidet.

 - sammen med de foresatte utvikler vi elever som er trygge, sosiale og inkluderende unge mennesker.

 - vår byomfattende spesialgruppe er en naturlig del av skolen.