PPT

Pedagogisk - Psykologisk Tjeneste

Hvilke rettigheter har eleven?

Alle elever har rett til å få opplæring i samsvar med de evner og forutsetninger de har.

Hvem er vi?

Hver kommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT.
I Oslo er PP-tjenesten organisert som en avdeling under Utdanningsetaten. Vi som arbeider i PPT, er pedagogisk-psykologiske rådgivere, spesialpedagoger og sosionomer. Personalet har erfaring fra arbeid med barn og ungdom og har god kunnskap om skoler og barnehager. PPT har taushetsplikt.

PPT har eget henvisningsskjema. Foresatte kan selv ta direkte kontakt eller bli henvist fra barnelege/skole etter samtykke.

Hva gjør vi?

PPT samarbeider med foresatte, fagpersonalet i barnehage, skole, bydeler og andre tjenester.

PPT gir råd om:

  • utviklingsforstyrrelser
  • skolestart
  • konfliktløsing
  • fagvansker
  • andre vansker


PPT er Utdanningsetatens sakkyndige instans og vurderer behov for spesialpedagogiske tiltak, gir råd om innhold og omfang av tiltaket.

  • PPT gir hjelp til barnehager og skoler i planlegging og gjennomføring av tilrettelagt opplæring og spesialundervisning.
  • PPT gir veiledning til foresatte, gir direkte hjelp, tester og utreder det enkelte barn/ungdom.
  • PPT arbeider med grupper av elever.
  • PPT skal medvirke til forebyggende tiltak i oppvekstmiljøet.
  • Ved behov henviser PPT til andre hjelpeinstanser.