Hovedseksjon

Tilbud til elever med autismespekterforstyrrelser

Spesialavdelingen

Avdelingen består av to baser med 16 elever. Alle elevene får per i dag tilbud om aktivitetsskole (AKS) på Karlsrud. Vi har ansatte med kompetanse innenfor autisme og ulik faglig bakgrunn, for å kunne gi elevene et helhetlig tilbud. Vi tar inn elever fra 1. til 10. trinn fra hele Oslo.

Hovedområder

Vi har fokus på følgende hovedområder for å gi elevene de nødvendige kunnskaper og ferdigheter som skal til for å utvikle livslang læring og livskvalitet:

 • Tilpasset opplæring i alle fag
 • Kommunikasjonsferdigheter
 • Sosial kompetanse
 • Selvhjelpsferdigheter (ADL)
 • Atferd


Ulike tilnærmingsmetoder

Vi benytter opplæringsstrategier, metoder og materiell spesielt utviklet for elever med autismespekterforstyrrelser, for eksempel:

 • Struktur bl.a. ved hjelp av TEACCH-metodikk, dagtavler, ulike visuelle- og auditive hjelpemidler
 • Alternativ kommunikasjon
 • Forutsigbarhet og kontinuitet
 • Helhetstenkning
 • Tegnøkonomi

 

Ser elevens behov

Alle elevene har individuell opplæringsplan (IOP) som er utarbeidet på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT. Vi tilbyr undervisning individuelt, i grupper og inkludering i ordinær klasse tilpasset den enkelte elevs behov.

Særlig vektlagte aktiviteter i fellesskap:

 • Sang- og musikksamlinger
 • Turer og ekskursjoner
 • Mat og helse
 • Kunst og håndverk
 • Fysisk aktivitet og svømming
 • Temaundervisning


Foreldremøter

Vi inviterer til foreldremøter to ganger årlig, hvor vi noen ganger har foredrag om et aktuelt tema. Utviklingssamtaler avtales ved behov, og minst to ganger per år. I tillegg har hver elev en kontaktbok der skole, AKS, foresatte og evtentuelt avlastning skriver hver dag.

Les mer om spesialundervisning i Oslo kommune