Hovedseksjon

Tilbud til elever med autismespekterforstyrrelser

Spesialavdelingen

Avdelingen består av to baser med 15 elever. Alle elevene får tilbud om aktivitetsskole (AKS) på A-gruppa. Vi har ansatte med kompetanse innenfor autisme og ulik faglig bakgrunn, for å kunne gi elevene et helhetlig tilbud. Vi tar inn elever fra 1. til 10. trinn fra hele Oslo.

Hovedområder

Vi har fokus på følgende hovedområder for å gi elevene de nødvendige kunnskaper og ferdigheter som skal til for å utvikle livslang læring og livskvalitet:
• Tilpasset opplæring i alle fag
• Kommunikasjonsferdigheter
• Sosial kompetanse
• Selvhjelpsferdigheter (ADL)
• Atferd

Ulike tilnærmingsmetoder

Vi benytter opplæringsstrategier, metoder og materiell spesielt utviklet for elever med autismespekterforstyrrelser, for eksempel:
• Struktur bl.a. ved hjelp av TEACCH-metodikk, dagtavler, ulike visuelle- og auditive hjelpemidler
• Alternativ og supplerende kommunikasjon
• Forutsigbarhet og kontinuitet
• Helhetstenkning
• Tegnøkonomi

Ser elevens behov

Alle elevene har individuell opplæringsplan (IOP) som er utarbeidet på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT. Vi tilbyr undervisning i grupper, individuelt og mulighet for noe inkludering i ordinær klasse tilpasset den enkelte elevs behov.
Særlig vektlagte aktiviteter i fellesskap:
• Sang- og musikksamlinger
• Turer og ekskursjoner
• Mat og helse
• Kunst og håndverk
• Fysisk aktivitet og svømming
• Temaundervisning
• Yoga

Les mer om spesialundervisning i Oslo kommune