Prøvemuntlig eksamen 8.januar

Opplysning om fag:

Onsdag 6. januar kl 12:45

Elevene har siste skoletime til å starte forberedelser, få med seg bøker og notater hjem.

 

Obligatorisk forberedelsesdag på skolen:

Torsdag 7. januar. Oppmøte 8:30

Elevene får utdelt oppgaver 8:30. Elevene er sammen med faglærer (eksaminator) hele dagen.

 

Prøveeksamensdag:

Fredag 8. januar. Elevene går opp individuelt eller i par. På torsdag får elevene vite tidspunktet de skal møte fredag.

 

Forberedelsesrom på skolen:

Elevene SKAL møte på skolen minst 20 minutter før de skal ha eksamen.

Elevene KAN møte tidligere og må da oppholde seg i forberedelsesrommet, G4. Her vil det være en lærer tilstede hele dagen.

 

Eksaminering:

Eleven skal lage en kort presentasjon knyttet til oppgaven eleven har fått. Inntil 1/3 av tiden kan benyttes til den forberedte presentasjonen. Eleven velger selv innenfor den rammen hvor mye tid som brukes til presentasjonen. Den resterende tiden benyttes til en eksaminering/samtale, med utgangspunkt i elevens presentasjon

 

Hjelpemidler:

Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsedelen. Notater fra forberedelsesdelen er eneste tillatte hjelpemiddel under presentasjonen.

 

Vurdering:

Vurdering ved eksamen skal gi uttrykk for elevens kompetanse, slik den fremkommer på eksamensdagen.

Eksamen skal organiseres slik at eleven får vist sin kompetanse i faget (§ 3-25). Dette innebærer at både tema/problemstilling og spørsmål som skal benyttes til den påfølgende eksamineringen, bør være åpne nok til at eleven kan gjøre egne valg.

Ved gjennomføring av eksamen i par eller gruppe, må individuell vurdering sikres. Sensor fastsetter og formidler karakter etter hver elev. Elevene får utdelt vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse samtidig som de trekker tema/problemstilling.