Hovedseksjon

Valgfag og fremmedspråk

 

Informasjon om fremmedspråk 2021/2022.

Skoleåret 2021/2022  tilbyr vi følgende valgfag og fremmedspråk: 
* Tysk (8. - 10. trinn)
* Spansk (8. - 10. trinn)
* Norsk fordypning (9. og 10. trinn)
* Engelsk fordypning (8. trinn)
* Fysisk aktivitet og helse (8. - 10. trinn)
* Produksjon og scene (8. - 10. trinn)
* Friluftsliv (8. - 10. trinn)
* Programmering (8. - 10. trinn)
* Praktisk håndverksfag (8. - 10. trinn)
* Innsats for andre (8. - 10. trinn)


Språkfagene skal gi innsikt i egen språklæring og språkbruk. Formidling av mening gjennom fremmed¬språket er også en viktig del, samt gi språklige ferdigheter som er nødvendig for å mestre ulike kommunikasjonssituasjoner. Elevene vil møte arbeid med ulike typer tekster og med kulturelle uttrykksformer fra målspråklandet, som kan utvikle interesse, forståelse og toleranse og fremme innsikt i ens egne livsvilkår og identitet. 

Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og skal bidra til identitetsutvikling og kulturell kompetanse for deltaking i demokratisk offentlighet, i samfunnsliv og arbeidsliv. Opplæringen skal legge til rette for faglig fordypning og bidra til videreutvikling av språklig og kulturell kompetanse i norsk. Dette innebærer mestring av språk på ulike arenaer, innsikt i eget språk og forståelse for at språk brukes forskjellige i ulike sammenhenger. Fordypningsfaget skal også stimulere til engasjement for språk og språkbruk hos den enkelte og bidra til større motivasjon og selvtillit til aktiv språkbruk.

Valgfaget fysisk aktivitet og helse skal stimulere til bevegelsesglede og interesse for fysisk aktivitet og kosthold som grunnlag for en helsefremmende livsstil. Gjennom varierte fysiske aktiviteter, alene og sammen med andre, skal elevene kunne oppleve mestring. Gleden ved å være i fysisk aktivitet og tilberede enkle helsefremmende måltider er sentralt i faget.
Vi vil kunne komme innom både lagidretter, individuelle idretter, friluftsliv og alternative treningsformer.
Å yte sitt beste og samarbeide med andre vil være sentralt i disse aktivitetene, og er en stor del av vurderingsgrunnlaget.
Aktivitet i faget vil også knyttes opp mot mer teoretisk arbeid om hvordan kosthold og fysisk aktivitet påvirker deg og din helse. Her vil skriftlig og eller muntlig fremstilling av arbeidet være naturlig. I tillegg vil vi ha noen timer der vi tilbereder sunn mat.
Faget består av kjerneelementene Fysisk aktivitet og Helsefremmende kosthold, og tar utgangspunkt i følgende kompetansemål:
• utforske og gjennomføre varierte bevegelsesaktiviteter, alene og sammen med andre
• samarbeide med medelever i fysisk aktivitet og oppmuntre medelever til å delta i fysisk aktivitet
• tilberede enkle helsefremmende måltider og fortelle om hvordan kosthold kan påvirke egen helse
• drøfte hvordan fysisk aktivitet og kosthold kan bidra til god helse
Du som velger dette valgfaget bør:
- ha motivasjon for og trives med å være i fysisk aktivitet både inne og ute.
- være interessert i å lære om hvordan fysisk aktivitet og kosthold påvirker helsen.
- ikke ha en så stor totalbelastning med fysisk aktivitet at deltakelse i valgfaget hemmes.

Friluftsliv - Hvis du: 
• Liker å dra på lange og korte turer i naturen. (En overnattingstur, og noen ettermiddagsturer i nærområdet.)
• Synes det er greit å avspasere (få fri) noen timer, men også greit å være noen timer ekstra når vi er på tur.
• Ønsker å bli kjent med turmuligheter i nærmiljøet.
• Er glad i å høste fra naturen, tenne opp bål, bruke kart og kompas osv.
• Er opptatt av miljøvern og ønsker at de etter deg skal kunne ha glede av naturen.
• Liker å gjøre praktiske ting og er glad i naturen.
Så er dette valgfaget noe for deg!

Valgfaget praktisk håndverksfag
Dette valgfaget er nytt på Karlsrud skole og er ikke helt planlagt ferdig, men det som er helt sikkert er at vi skal jobbe mye praktisk. Målet er at dere skal få erfaring og utprøving av et eller flere håndverk og få forståelse av råmaterialer og verktøybruk og at dere skal opparbeide dere praktiske ferdigheter til å mestre vedlikehold og reparasjon av dagligdagse ting. Dere skal også kunne forstå og følge arbeidstegninger som skal brukes for å lage et produkt. Vi skal også gjøre oss kjent med grunnleggende regler for HMS (helse, miljø og sikkerhet) og holde orden og oversikt i arbeidet og på arbeidsplassen. 
Kjerneelementene i faget er:
• Håndverksferdigheter
• Fra materialer og råvarer til ferdig produkt

Valgfaget programmering: 
Visste du at de fleste datamaskiner egentlig er ganske dumme og kun kan gjøre som de får beskjed om? De virker bare fordi mennesker har fortalt de hva de skal gjøre hvis noen trykker på de ulike knappene. Å fortelle en datamaskin hva den skal gjøre kalles programmering, og det ligger uendelig mange timers programmering bak programmer som Minecraft, Snapchat og Netflix.
I valgfag programmering får du en smakebit på hvordan dette gjøres. Du skal få bygge roboter som løser ulike utfordringer. Vi skal lære kodespråket processing, som brukes til å lage animasjoner og kunst. I tillegg skal vi åpne datamaskiner og studere innholdet, diskutere personvern og delingskultur, og reflektere over hvordan datateknologi kan forandre fremtiden. Programmering er en ferdighet som garantert vil være ettertraktet på arbeidsmarkedet i fremtiden. Det krever en god dose konsentrasjon, tålmodighet, og utholdenhet.
Valgfag programmering er for deg som:
- Ønsker å lære mer om hvordan datamaskiner virker, og hvordan de forandrer livene våre.
- Liker å være kreativ og å skape egne ting sammen med andre.
- Har tålmodighet til å jobbe lenge med å løse problemer som ikke har en fasit
Faget passer for deg som er helt ny og aldri har programmert noe før, og for deg som har programmert masse tidligere. Sammen hjelper vi hverandre å bli gode.

Innsats for andre passer for deg som:
o Vil engasjere deg i lokalmiljøet ditt
o Liker å stille opp for vennene dine eller andre som trenger en hjelpende hånd
o Er glad i å planlegge og gjennomføre prosjekt 

Innsats for andre er et sentralt fag for å gi elevene praktisk erfaring med frivillig arbeid og mulighet til å oppleve verdien av å gjøre noe for andre og bidra for fellesskapet. 

Faget har to hovedområder;
1. Planlegging av prosjekter og frivillig arbeid
2. Praktisk arbeid – gjennomføring av prosjektene 

Fagplanen styres i stor grad av kommunikasjon mellom lærer og elever. Sammen skal vi finne ut hvor og hvordan vi kan gjøre en innsats for andre. I det store og det hele handler faget om at vi skal gjøre oss kjent med lokalområdet (skoleområdet, Karlsrud/Lambertseter/Bydel Nordstrand, Oslo) og legge opp til planlegging og gjennomføring av prosjekter som har en verdi for andre. Prosjekter kan involvere alt fra ungdomsarbeid, leksehjelp for yngre trinn, besøk på eldresenter, arrangering av diverse arrangementer, besøk og samtaler med vanskeligstilte (eksempelvis via Frelsesarmeen, Kirkens nødhjelp, e.l.) m.m.
Planleggingsdelen av faget går på at dere elever selv skal få være med å utforske og kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet. Hvem kan trenge vår hjelp og hva kan vi bidra med?
Den praktiske delen handler om å gjennomføre prosjektene vi planlegger, og på den måten gjøre noe godt for andre.
Dette faget legger opp til at noen timer kan avspaseres for at andre timer kan vare lengre. Dette har med fagets art å gjøre, og at noen prosjekter vi velger å gjennomføre kanskje ikke lar seg gjennomføre akkurat i skoletiden.

Produksjon for scene er et sentralt fag for å gi elevene scenisk produksjonserfaring. Faget skal gi elevene erfaring med alle delene i en scenisk produksjon fra planlegging til ferdig produkt, og gi forståelse for at alle delene er like viktige.

Kjerneelementer i faget:
Scenisk produksjon: innebærer at elevene skal utforske forskjellige metoder for å tolke, skape, øve, formidle og produsere. Alle oppgaver og faser knyttet til en scenisk produksjon er like viktige.
Kunstnerisk formidling: innebærer at elevene skal utvikle ferdigheter og oppleve mestring gjennom kunstnerisk samspill. Elevene skal kunne formidle og gjennomføre ulike oppgaver i produksjonen, både kunstnerisk, teknisk og sosialt.
Identitet i skapende felleskap: Legger vekt på å styrke elevenes identitet og selvstendighet ved at de utvikler gjensidig forståelse og toleranse for kunstneriske bidrag fra ulike kunstformer. Gjennom samspill og samarbeid skal elevene få øve på å bruke sin fantasi og originalitet og utfordre seg selv i skapende fellesskap. 

Målet er at du skal:
* planlegge og delta i scenisk produksjon for publikum
* utforske ulike prosesser som inngår i en scenisk produksjon
* utføre konkrete oppgaver innenfor ulike ansvarsområder i en produksjonsprosess og reflektere over disse
* bidra til samspill i utforskende kreative prosesser
* utforske og oppleve ulike kunstneriske uttrykk

Du som velger dette valgfaget:
• Bør trives med å jobbe kreativt både individuelt og med andre.
• Bør ha motivasjon til å ville skape noe unikt som skal vises frem.
• Bør trives med å jobbe med skuespill
• Bør være innstilt på å lære det som skjer både på og bak scenen

Noen timer kan avspaseres for at andre timer kan vare lengre. Noen prosjekter vi velger å gjennomføre kanskje ikke lar seg gjennomføre.

Mestring og variert arbeid

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid.

 

Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.