Valgfag og fremmedspråk

 

Informasjon om fremmedspråk 2018-2019.

Skoleåret 2018/2019  tilbyr vi følgende valgfag og fremmedspråk: 
• Tysk (10. trinn)
• Fransk (8.-10. trinn)
• Spansk (8. og 9. trinn)
• Norsk fordypning (8.-10 trinn)
• Fysisk aktivitet og helse (8.-10. trinn)
• Design og redesign (10. trinn)
• Natur, Miljø og friluftsliv (10. trinn)
• Medier og kommunikasjon (8. og 9. trinn)

Språkfagene skal gi innsikt i egen språklæring og språkbruk. Formidling av mening gjennom fremmed¬språket er også en viktig del, samt gi språklige ferdigheter som er nødvendig for å mestre ulike kommunikasjonssituasjoner. Elevene vil møte arbeid med ulike typer tekster og med kulturelle uttrykksformer fra målspråklandet, som kan utvikle interesse, forståelse og toleranse og fremme innsikt i ens egne livsvilkår og identitet. 

Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og skal bidra til identitetsutvikling og kulturell kompetanse for deltaking i demokratisk offentlighet, i samfunnsliv og arbeidsliv. Opplæringen skal legge til rette for faglig fordypning og bidra til videreutvikling av språklig og kulturell kompetanse i norsk. Dette innebærer mestring av språk på ulike arenaer, innsikt i eget språk og forståelse for at språk brukes forskjellige i ulike sammenhenger. Fordypningsfaget skal også stimulere til engasjement for språk og språkbruk hos den enkelte og bidra til større motivasjon og selvtillit til aktiv språkbruk.

I design og redesign får elevene utvikle kreativitet og skaperglede gjennom å utvikle produkter fra idéfase til ferdig produkt. I det praktisk skapende arbeidet skal elevene utvikle materialkunnskap og håndverksteknikker.

Gjennom å prøve nye aktiviteter, tøye egne grenser og samhandle med andre når det er naturlig, skal elevene oppleve glede og mestring i fysisk aktivitet og helse. Personlig planlegging og refleksjon over sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse står sentralt.

Valgfaget Natur, miljø og friluftsliv skal bidra til at elever får et nært og godt forhold til naturen, både som et sted å være, et sted å lære og et sted og høste. Faget har to hovedområder, friluftsliv og miljø. Disse to hovedområdene skal ses i sammenheng ved at friluftsliv knyttes sammen med behovet og ansvaret for å verne miljøet. Ansvarlig framferd i naturen krever kunnskap om sammenhengene i naturen, om samspillet mellom mennesker og natur.

Valgfaget Medier og informasjon kan bedre erfaring med, og innsikt i, hvordan ta i bruk informasjonsteknologi i hverdagen. Opplæringen i valgfaget kan bidra til å styrke dine formidlingsferdigheter og gi grunnleggende kunnskap om utvikling og om det lovverket som er knyttet til publisering.

Mestring og variert arbeid

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid.

 

Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.