Valgfag og fremmedspråk

Informasjon fremmedspråk for 8 trinn 2017-2018.docx

Fremmedspråk 8. trinn 2017-18.docx

Skoleåret 2016/2017  tilbyr vi følgende valgfag og fremmedspråk

  • Tysk (8.-10- trinn)
  • Fransk (8. trinn)
  • Spansk (9. - 10. trinn)
  • Fysisk aktivitet og helse (8. - 10. trinn)
  • Sal og scene (9. trinn)
  • Design og redesign (9. og 10. trinn)
  • Natur, Miljø og friluftsliv (8.trinn)

 

design og redesign får elevene utvikle kreativitet og skaperglede gjennom å utvikle produkter fra idéfase til ferdig produkt. I det praktisk skapende arbeidet skal elevene utvikle materialkunnskap og håndverksteknikker.

 

Sal og scene  gir elevene mulighet til å bruke kreativitet og skaperglede med å jobbe i prosesser fra ulike ideer og til en gjennomføring. Elevene skal lage og gjennomføre en produksjon som kan omfatte musikk, dans, drama, bilde og fortellinger. 

 

Gjennom å prøve nye aktiviteter, tøye egne grenser og samhandle med andre når det er naturlig, skal elevene oppleve glede og mestring i fysisk aktivitet og helse. Personlig planlegging og refleksjon over sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse står sentralt.

 

Natur, miljø og friluftsliv valgfaget natur og miljø skal bidra til at elever får et nært og godt forhold til naturen,både som et sted å være, et sted å lære og et sted og høste. Faget har to hovedområder, friluftslivog miljø. Disse to hovedområdene skal ses i sammenheng ved at friluftsliv knyttes sammen med behovet og ansvaret for å verne miljøet. Ansvarlig framferd i naturen krever kunnskap om sammenhengene i naturen, om samspillet mellom mennesker og natur.

 

Språkfagene skal gi innsikt i egen språklæring og språkbruk. Formidling av mening gjennom fremmed­språket er også en viktig del, samt gi språklige ferdigheter som er nødvendig for å mestre ulike kommunikasjonssituasjoner. Elevene vil møte arbeid med ulike typer tekster og med kulturelle uttrykksformer fra målspråklandet, som kan utvikle interesse, forståelse og toleranse og fremme innsikt i ens egne livsvilkår og identitet.

 

 

Mestring og variert arbeid

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid.

 

Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

 

Drawing of a city